byggeplass-transport.no

Generelt om ansvar (Spesielle forhold)

HMS Sikkerhet. Dersom det er tvil om sikkerheten med oppdraget, skal oppdrages avventes og overordnet skal kontaktes. Mer om HMS

Trafikale begrensninger. Kranbiloppdrag skal ikke utføres dersom det blir til hinder for trafikk eller andre trafikanter med mindre dette er skriftlig forhånds godkjent og tilrettelagt i samråd med rette myndighet. Her må søkes ulike etater alt etter hvilken vei form som gjelder. (Privat, kommunal eller Fylkesvei)

Last i hengende kran. Dersom mottaker må eller på annet vis ønsker å "plukke" av last, åpne kolli eller på annen måte fjerne embalasje før eller under løft, må han selv forsikre seg mot uhell, skader o.l.. I slike tilfeller har kranfører et begrenset ansvar og mottaker må bære rissikoen.

Bruk av ekstern truck. Dersom oppdragsgiver ønsker at sjåfør laster eller losser selv, må han forsikre seg mot fare for uhell, skader o.l.. Sjåfør har da et begrenset ansvar og arbeidsanvaret faller da på truck eier.

Skader. Dersom det oppdages skader på gods eller annet må dette meldes uavbrutt og uten opphold. Evt. skadet gods skal i utgangspunktet returneres og eller deponeres urørt inntil transportør har fått avklart skadeforholdet.

Det vises for øvrig til forskrifter om HMS og bruk av arbeidsutstyr, herav veilister med vektbegrensninger osv..

Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©